Company Logo.

 

     person update


เสาวลักษณ์ รัตนะ


นางสาวเสาวลักษณ์  รัตนะ

หัวหน้างานพัสดุ
โทร.8044
e-mail address:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 • วางแผน กำกับ ตรวจสอบงานพัสดุ


0000490


นางสาวกรรยา  พิทักษ์ฉนวน

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
โทร.8025
e-mail address:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 • จัดซื้อจัดจ้าง-วัสดุใช้ในการซ่อมแซมของงานสนับสนุนด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม
 • จ้างเหมาบริการ/บำรุงรักษา


0014900


นางสาวจิรัฎฐา  ศิริวรรณ

นักวิชาการอุดมศึกษา
โทร.8040
e-mail address:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 • จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 
 • พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศเว็บไซต์งานพัสดุ
 • งานเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ


0029248


ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรภา  จารุศิวัตม์

นักวิชาการอุดมศึกษา
โทร.8073
e-mail address:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 • งานทะเบียนครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และมูลค่าวัสดุคงเหลือ 
 • งานตรวจสอบพัสดุประจำปี


0019104


นางสาวจุรีรัตน์  พรหมจิตร

นักวิชาการอุดมศึกษา
โทร.8042
e-mail address:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 • จัดซื้อจัดจ้าง-ครุภัณฑ์
 • เช่าเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่นของส่วนกลาง 
 • งานบัญชีเงินทดรองจ่ายของงานพัสดุ


0031286


นางสาวชัญชิสา ทันพรม 

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทร.8043
e-mail address:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 • ดูแลคลังวัสดุ และการเบิกจ่ายวัสดุ
 • ทะเบียนรับ-ส่งเอกสารของงานพัสดุ


0000383


นางบุษบา  รุกขชาติ

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
โทร.8042
e-mail address:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 • จัดซื้อจัดจ้าง-ครุภัณฑ์


0034321


นางสาวเบญจวรรณ ขวัญมณี

นักวิชาการพัสดุ
โทร.8041
e-mail address:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 • จัดซื้อจัดจ้าง-วัสดุวิทยาศาสตร์
 • ดูแลฐานข้อมูลวัสดุคอมพิวเตอร์


0002693


นางวิกุล  จิตร์นิยม

ผู้ปฏิบัติงานพัสดุชำนาญงาน
โทร.8043
e-mail address:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 • จัดซื้อจัดจ้าง-วัสดุสำนักงานบริหาร และวัสดุสำนักงานของสาขา
 • ดูแลระบบฐานข้อมูลวัสดุสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง
 • จ้างเหมาบริการทำความสะอาดคณะวิทยาศาสตร์


0021827


นายวีรยุทธ  โหล๊ะเตย

นักวิชาการศึกษา
โทร.8073
e-mail address:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 • งานทะเบียนครุภัณฑ์ของสาขา
 • งานจำหน่ายพัสดุ


0012402


นางศศิธร รัตนะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร.8073
e-mail address:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 • จัดซื้อจัดจ้าง-วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุเกษตร ของสาขา
 • จัดซื้อจัดจ้าง-วัสดุโครงการบริการวิชาการ


0012390


นางสุภาพรรณ์ ชูกรงมวน 

นักวิชาการอุดมศึกษา
โทร.8040
e-mail address:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 • จัดจ้างซ่อมแซม-วัสดุ ครุภัณฑ์
 • เช่าเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่นของสาขา


0025053


นางสาวหทัยขวัญ  จันทร์โสด 

นักวิชาการอุดมศึกษา
โทร.8042
e-mail address:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 • จัดซื้อจัดจ้าง-ครุภัณฑ์


0014023


นางสาวอำนวย โสภารัตน์

นักวิชาการอุดมศึกษา
โทร.8041
e-mail address:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 • จัดซื้อจัดจ้าง-วัสดุวิทยาศาสตร์
 • ดูแลฐานข้อมูลวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์