Company Logo.

 

 

form

 

FW 

 

 แบบขอจัดซื้อวัสดุ ตัวอย่าง ผู้รับผิดชอบ
pencil แบบฟอร์มขอจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนวิชาโครงงาน / วิทยานิพนธ์    word  arobat  
pencil แบบขอจัดซื้อ/จัดจ้าง ไนโตรเจนเหลว    GF  
pencil แบบขอจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน (ยกเว้นสารเคมี/เครื่องแก้ว)  word arobat ตัวอย่าง 485 อำนวย โสภารัตน์  โทร.8041
global สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ   GF    
global สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาพ   GF    
global สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์   GF    
pencil แบบขอจัดซื้อวัสดุทั่วไป word arobat ตัวอย่าง 485 วิกุล จิตร์นิยม  โทร.8043  
global สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ   GF    
global สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ   GF    
global สาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ   GF    
global สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์   GF    
global กลุ่มงานสนับสนุนการบริหาร   GF    
pencil แบบขอจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับหน่วยวิจัย  i new word arobat 485 อำนวย โสภารัตน์  โทร.8041
global แบบฟอร์มออนไลน์ (Google Form)  i new GF    
pencil แบบขอจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับงานบริการวิชาการ   word arobat ตัวอย่าง 485 ศศิธร  รัตนะ  โทร.8073
pencil รายงานขอความเห็นชอบกรณีจำเป็นเร่งด่วน    word arobat ตัวอย่าง  
pencil รายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อ/จ้างกรณีค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  word arobat  
pencil แบบเบิกสารเคมี/เครื่องแก้วสำหรับวิชาโครงงาน/วิทยานิพนธ์  word arobat  

แบบขอจัดซื้อ/จ้างครุภัณฑ์ ซ่อมแซม/ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง

ตัวอย่าง

ผู้รับผิดชอบ
pencil แบบขอจัดซื้อ/จัดจ้าง ครุภัณฑ์  word  arobat ตัวอย่าง bulP จุรีรัตน์ พรหมจิตร  โทร. 8042
 global แบบฟอร์มออนไลน์ (Google Form)   GF    
pencil แบบขอจัดจ้างซ่อมแซม/ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง   word  arobat ตัวอย่าง bulP จิรัฎฐา ศิริวรรณ  โทร. 8040
 global แบบฟอร์มออนไลน์ (Google Form)   GF    

แบบขอจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์/จ้างเหมาบริการ

ตัวอย่าง

ผู้รับผิดชอบ
pencil แบบขอจ้างซ่อมครุภัณฑ์  word  arobat ตัวอย่าง 480 สุภาพรรณ์ ชูกรงมวน โทร.8040
 global แบบฟอร์มออนไลน์ (Google Form)   GF    
pencil แบบขอจ้างเหมาบริการ  word  arobat ตัวอย่าง 480 กรรยา พิทักษ์ฉนวน  โทร.8025
 global แบบฟอร์มออนไลน์ (Google Form)   GF    
 pencil   word   

 DP

ตัวอย่าง  
pencil  รายชื่อผู้ประกอบการที่จดทะเบียน SMEs   i new excel
pencil  ตัวอย่างใบเสนอราคาครุภัณฑ์    arobat
pencil  ต้นแบบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     word arobat
pencil  ต้นแบบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์     word arobat
pencil รายการสารเคมีในคลังคณะวิทยาศาสตร์    excel 
pencil  แผนการจัดซื้อจ้ดจ้างวัสดุประจำปี 2564    arobat
pencil  การจัดซื้อจากแหล่งเงินวิจัย    arobat
pencil  รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ   
excel arobat arobat