Company Logo.

 

     ภาระงานหลักของหน่วยพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์

  1. วิเคราะห์ และวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างให้สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยและรัฐบาล
  2. จัดซื้อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ให้แก่ภาควิชา/หลักสูตร/หน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงานด้านการเรียนการสอน และการวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. ควบคุมพัสดุ โดยการบันทึกบัญชีหรือทะเบียน เก็บรักษาพัสดุ ปลอดภัย ครบถ้วนถูกต้องตามบัญชีหรือทะเบียน และให้บริการเบิก-จ่ายพัสดุ
  4. จำหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการออกจากบัญชีหรือทะเบียน
  5. ให้บริการยืมวัสดุ – ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในการประชุม และสัมมนา

   โครงสร้าง

 

 plansupply new